Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

De verklaring omtrent het gedrag wordt in de volksmond ook wel “bewijs van goed gedrag” genoemd. De VOG kan worden afgegeven aan particulieren en rechtspersonen, zoals ondernemingen. Het verkrijgen van een VOG is voor sommige banen verplicht. Ook wanneer dit niet het geval is, wordt toch steeds vaker door bijvoorbeeld werkgevers gevraagd naar een verklaring omtrent het gedrag. Tegenwoordig gebeurt dit ook steeds vaker bij vrijwilligerswerk op bijvoorbeeld sportverenigingen.

Zienswijze op voornemen tot weigeren VOG

Het is van belang dat in een vroeg stadium advies wordt ingewonnen van een advocaat die deskundig is op dit terrein. Hoewel in de wet staat dat de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie uw persoonlijke situatie zorgvuldig moet bekijken, constateren wij geregeld dat het hieraan schort. Tijdige rechtsbijstand kan in het verdere traject veel problemen voorkomen.

Bezwaar en/of beroep tegen weigering VOG

Als aan u geen VOG wordt afgegeven, kan tegen die beslissing een bezwaarschrift worden ingediend. Bij een ongegrondverklaring van het bezwaarschrift staat een rechtsgang open bij de rechter. Onze advocaten kunnen u door al deze procedures heen loodsen.