Strafrecht en TBS nieuws: Verdachte die behandelaar in TBS-kliniek aanviel volledig ontoerekeningsvatbaar

Posted by on apr 3, 2021

Den Haag, 3 april 2021 Verdachte ontoerekeningsvatbaar De aanval op een behandelaar in de TBS-kliniek te Almere gebeurde volledig onder invloed van een psychose. Dat betoogde strafrechtadvocaat Job Knoester op 31 maart 2021 bij de rechtbank te Lelystad. Zowel de officier van justitie als de strafpleiter volgden de adviezen van de psycholoog en psychiater. Zij concludeerden dat de verdachte het door hem uitgeoefende geweld niet is aan te reken gelet op zijn psychische ziekte. Geen voorbedachte rade en dus geen moordpoging Floris van der B. Ervoer in de kliniek steeds weer pesterijen. Dit bracht herinneringen terug uit zijn jeugd waar hij ook veelvuldig werd gepest. Hij voelde zich gekleineerd en niet gehoord. Aan de rechtbank vertelde hij dat op 7 september 2020 de emmer overliep toen hij een sociotherapeute met een mes aanviel. Zij raakte ernstig gewond. Zowel het Openbaar Ministerie als strafpleiter Knoester vonden dat er geen sprake is van voorbedachte rade. Er dient dan vrijspraak van poging tot moord te volgen. De advocaat en aanklager waren eensgezind in de conclusie dat er sprake is van een poging tot doodslag. Ogenschijnlijk logische keuzes vanuit psychose en/of wanen Het slachtoffer voerde aan dat de verdachte ook berekend te werk was gegaan en het hem wel deels aan te rekenen was dat het tot een geweldsexplosie kwam. TBS-expert Knoester legde uit dat mensen  vanuit een psychose en / of wanen ogenschijnlijk logische keuzes kunnen maken. Dat staat niet in de weg aan volledige ontoerekeningsvatbaarheid, aldus de raadsman. Geen gevangenisstraf, wel TBS Het Openbaar Ministerie vroeg de rechtbank de verdachte geen gevangenisstraf op te leggen gelet op de volledige ontoerekeningsvatbaarheid. Wel vroeg de aanklager de rechtbank een nieuwe TBS-maatregel op te leggen. TBS-advocaat Knoester vond dat niet nodig omdat er al sprake is van een TBS-kader. De rechtbank doet op 14 april 2021 uitspraak. Bron: De...

Read More

Strafrecht nieuws: Verdachten dwingen zittingen en uitspaak bij te wonen is symboolwetgeving

Posted by on apr 1, 2021

Den Haag, 1 april 2021 Nieuwe wet niet altijd in het belang van slachtoffers Het voornemen van Demissionair Minister Sander Dekker verdachten te dwingen altijd aanwezig te zijn bij zittingen en de uitspraak is symboolwetgeving. Bovendien is het niet altijd in het belang van slachtoffers, terwijl Dekker stelt juist aan hun rechten tegemoet te willen komen. Dat zegt strafrechtadvocaat Wendy Alberts in een nieuwe column voor Femke Fataal. Bron:...

Read More

Strafrecht nieuws: Alleen psychose kan geweld Thijs H. verklaren

Posted by on mrt 28, 2021

Den Haag, 28 maart 2021 Thijs H. leed aan ernstige psychose Er is geen andere verklaring voor het door Thijs H. uitgeoefende geweld dan de psychose waar hij slachtoffer van is geweest. Dat stelden Strafrechtadvocaten Job Knoester en Serge Weening tijdens de regiezitting op 26 maart 2021 bij het gerechtshof te Den Bosch. Er is volgens hen geen (ander) motief denkbaar. Thijs kende geen van de willekeurige slachtoffers. Hij is geen psychopaat die genoegen haalt uit het plegen van geweld. De strafpleiters benadrukten dat is vastgesteld dat Thijs niet kampt met psychopathologie of anderszins een stoornis behalve een psychose die het tenlastegelegde verklaart. Experts Pieter Baan Centrum achten Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar Het was de eerste inhoudelijke zitting naar aanleiding van het hoger beroep dat namens Thijs is ingesteld tegen de veroordeling van de rechtbank Limburg wegens drievoudige moord. De rechtbank vond 18 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging op zijn plaats. Het hoger beroep richt zich tegen de conclusie van de rechtbank dat er sprake is van drie keer moord. Weening en Knoester zien geen voorbedachte rade en menen dat er sprake is van doodslag. Bovendien zijn de raadslieden van oordeel dat de rechtbank ten onrechte en op slecht gemotiveerde wijze is afgeweken van het advies van de deskundigen van het Pieter Baan Centrum. Uit het gedragskundig onderzoek kwam naar voren dat Thijs geen enkele keuzevrijheid had tijdens het door hem uitgeoefende geweld. Hij leed aan een zeer ernstige psychose. De experts van het Pieter Baan Centrum vonden dat Thijs zijn handelingen niet kan worden aangerekend. Dan kan geen gevangenisstraf worden opgelegd. Wel is oplegging van tbs met dwangverpleging mogelijk als de veiligheid van de samenleving dat eist. Nieuw onderzoek in hoger beroep Ter onderbouwing van de stellingen van de verdediging dienden zij op 26 maart 2021 bij het gerechtshof meerdere onderzoekswensen in. Zo wilden zij een aantal getuigen en deskundigen ondervragen. Ook verzochten de Strafrechtadvocaten nieuw toxicologisch en medisch onderzoek te laten plaatsvinden. Bovendien verzochten de advocaten van Thijs het gerechtshof een rechtspsycholoog onderzoek te laten doen om de verklaringen van Thijs tijdens de verhoren door de recherche en in het Pieter Baan Centrum te toetsen. De verdediging is er zeker van dat Thijs niemand voor de gek heeft willen houden. Gerechtshof beslist op onderzoekswensen Het Openbaar Ministerie kon zich deels vinden in de onderzoekswensen. Het gerechtshof beslist op 2 april 2021 of de onderzoekswensen worden ingewilligd. Bronnen: 1Limburg.nl; Hartvannederland.nl; Omroepwest.nl; en...

Read More

Strafrecht nieuws: Keith Bakker in hoger beroep

Posted by on mrt 8, 2021

Den Haag, 8 maart 2021 Vonnis rechtbank niet goed gemotiveerd Hoewel Keith Bakker tevreden is dat in zijn strafzaak de eis van de officier van justitie van zes jaar en tbs niet is gevolgd zal hij toch hoger beroep instellen. Hij is zeer stellig ten onrechte te zijn veroordeeld en kan zich daarom niet bij het vonnis neerleggen. In het bijzonder vindt Bakker de bewezenverklaring in het vonnis slecht gemotiveerd. De rechtbank heeft grotendeels het door de verdediging op feiten gebaseerde pleidooi genegeerd. Dat is opmerkelijk nu het verhaal van de aangeefster grotendeels is terug te voeren op slechts een bron, te weten de verklaringen van de aangeefster zelf. De rechtbank heeft naar het oordeel van Keith Bakker ten onrechte overwogen dat die betrouwbaar zijn. De stelling dat de betrouwbaarheid (mede) zou blijken omdat aangeefster consistent heeft verklaard is opmerkelijk. Tegenover die verklaringen staan minstens zo consistente verklaringen van Keith Bakker waarin hij het relaas van aangeefster onderbouwd tegenspreekt. Geen verkrachting Vaststaat dat Keith Bakker geen geweld of bedreiging met geweld heeft toegepast. De verdediging meent dat door desondanks in het vonnis verkrachting bewezen te achten de grenzen van de wet op onjuiste wijze worden opgerekt. Gerechtshof Amsterdam Gelet hierop leggen strafrechtadvocaten Job Knoester en Christiaan kwint de zaak aan het gerechtshof in Amsterdam voor. Bron: De...

Read More

Strafrecht en TBS nieuws: Overheid belemmert effectieve rechtsbescherming kwetsbare burgers

Posted by on feb 23, 2021

Blog Job Knoester Minister voor Rechtsbeperking De afgelopen jaren is veel te doen over achterstallig onderhoud aan de sociale advocatuur. Kwetsbare rechtzoekenden zijn daarvan de dupe. Steeds meer sociaal advocaten stoppen met dit specialisme. Steeds minder jonge advocaten kiezen voor dit vak. In 2017 werd er voor het eerst een Minister voor Rechtsbescherming geïnstalleerd. Het klonk en klinkt goed, maar gaat om een VVD-minister. Al snel werd duidelijk dat ‘’rechtsbescherming’’ een rekkelijk begrip zou blijken te zijn. De onafhankelijke Commissie van der Meer die onderzoek deed naar de gefinancierde rechtshulp trok de enige conclusie die ze eigenlijk niet mocht trekken. Er moet ieder jaar € 127 miljoen bij in de gefinancierde rechtshulp. Die conclusie bleek de minister onwelgevallig. Het advies is genegeerd. In de advocatuur wordt veelal gesproken over Minister voor Rechtsbeperking. Kwetsbare burgers tegenover machtige overheid Sander Dekker voerde bij herhaling aan dat er minder procedures zouden moeten worden gevoerd en meer oplossingen op andere manieren zouden moeten worden gevonden. Het ingewikkelde is dan wel dat veel procedures door de kwetsbare burger tegen de machtige overheid worden gevoerd. Vaak ook op initiatief van de overheid. De overheid laat zich van rechtsbijstand voorzien door dure advocaten in te schakelen die honderden euro’s per uur in rekening brengen. Het drama rond de toeslagenaffaire hoeft geen nadere uitleg meer. Inmiddels is ook gebleken dat ook in dat verband veel burgers rechtsbijstand is onthouden. TBS-gestelde gesubsidieerde rechtsbijstand geweigerd De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of iemand in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. De afgelopen jaren zijn de eisen daarvoor steeds strenger geworden. Een steeds meer gebruikt argument om gesubsidieerde rechtsbijstand te weigeren is dat mensen worden geacht zelfredzaam te zijn. Dat overkwam ook mijn cliënt Anton  – een gefingeerde naam – aan wie in 1992 TBS is opgelegd. Ook Anton is een kwetsbaar lid van de samenleving. Ook TBS-gestelden maken daar deel van uit. Hij vindt het onrechtvaardig dat hem gesubsidieerde rechtsbijstand is geweigerd en vroeg mij zijn verhaal te doen. Die wens begrijp ik. Slachtoffer seksueel misbruik Anton is voordat hij delicten pleegde die tot zijn TBS-maatregel hebben geleid slachtoffer geweest van seksueel misbruik door de katholieke kerk. Hij wil graag zijn levensverhaal publiceren in een boek om ook zelf zijn slachtoffer- en daderrol een plek te kunnen geven. Daarbij wil hij bovendien mensen met zijn verhaal waarschuwen. De TBS-kliniek waar Anton verblijft heeft hem nu een maatregel opgelegd die erop neerkomt dat poststukken niet aan hem worden uitgereikt. Hierbij beroept de kliniek zich op de huisregels waaruit zou voortvloeien dat het TBS-gestelden is verboden zonder overleg met de behandelaar contact op te nemen met de media. Hier is Anton het niet mee eens. Kort gezegd vertelde hij gebruik te willen maken...

Read More

Strafrecht nieuws: NOS en NU.nl aangemaand naar aanleiding van eenzijdige berichtgeving strafzaak Keith Bakker

Posted by on feb 22, 2021

Eenzijdige berichtgeving schadelijk Eenzijdige berichtgeving in strafzaken is schadelijk voor verdachten en veroordeelden. Bovendien kunnen daarmee ook gezinsleden, overige familie, vrienden of een professioneel netwerk in de problemen komen als niet wordt gezorgd voor evenwichtige verslaglegging. Naarmate de verdenking tegen een verdachte heftiger en ernstiger is, bestaat ook de kans dat de eventuele schade toeneemt. Niet altijd gebalanceerde journalistiek Er zijn goede journalisten die voor balans zorgen als aandacht wordt besteed aan een strafzaak. Het is ons kantoor een doorn in het oog dat dat helaas lang niet altijd het geval is. Strafzaak tegen Keith Bakker Op 17 februari 2021 is op de website van de NOS en Nu.nl aandacht besteed aan de strafzaak tegen Keith Bakker. Het ging om een heftige zaak waarbij het Openbaar Ministerie een forse strafeis formuleerde van zes jaar en tbs met dwangverpleging. Strafrechtadvocaat Job Knoester liet zich verleiden te spreken van een bizarre strafeis. Eenzijdige verslaglegging NOS en NU.nl De inhoud van de berichtgeving van de NOS en NU.nl voldoet niet aan hetgeen verwacht mag worden van goede en professionele journalistiek nu er sprake is van eenzijdige berichtgeving. Er is slechts verslag gedaan van het standpunt van het Openbaar Ministerie, terwijl door en namens Keith Bakker ter zitting van de rechtbank Amsterdam uitgebreid is betoogd dat en waarom naar zijn mening alle beschuldigingen aan zijn adres onterecht zijn en er dan ook geen ruimte is voor bestraffing. Bovendien is uitgebreid aangevoerd dat en waarom anders dan door het Openbaar Ministerie is geëist aan Keith Bakker geen TBS kan worden opgelegd. Raad voor JournalistiekOnder voorbehoud van alle rechten is de redacties van de NOS en Nu.nl verzocht genoemde ondeugdelijke verslaglegging openlijk te corrigeren. Als de bereidheid daartoe ontbreekt zal in ieder geval een klacht bij de Raad voor de Journalistiek worden ingediend. Ook kan een gang naar de civiele rechter niet worden uitgesloten. Reactie NOS 22 februari 2021 Op 22 februari 2021 heeft de redactie van de NOS om 17.21 uur gereageerd. Erkend is dat het gewraakte bericht niet in evenwicht was. Het is aangepast doordat twee zinnen zijn toegevoegd waarin het standpunt van Keith Bakker een beetje is toegelicht. Hoewel het te waarderen is dat de NOS toegeeft dat een ander evenwicht op zijn plaats was is er ook met de huidige toevoeging nog altijd sprake van onvoldoende balans. De NOS stelt terecht dat het geven van de ruimte aan de onderbouwing van het OM voor een eis van zes jaar begrijpelijk is. Een gemaakte opmerking dat cliënt ontkent en stelt dat de aangeefster volwassen was tijdens seksueel contact een heldere positie is waar niet veel meer over te zeggen is wordt als misplaatst bestempeld. Het miskent niet alleen dat namens Keith Bakker veel meer...

Read More